top of page

Polityka Sklepu

Regulamin

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.prestigekwiaty.pl prowadzony jest przez Prestige - Kwiaty Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 16, 60-774 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym pod numerem 0000263336, NIP: 9721140807, zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod adresem mailowym: romanoszmian@gmail.com

2. Kupującym może być  pełnoletnia osoba prawna, zwana w dalszej części Regulaminu „Konsumentem” lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Przedsiębiorcą”.  Konsument i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie „Kupującym”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę i  po dokonaniu płatności przelewem elektronicznym w wybranym banku lub wyborem opcji "Płatność przy odbiorze".  Zamówienia złożone w sklepie internetowym i nieopłacone zostają usunięte po 24h od ich złożenia.

5. Zakupiony towar wysyłany będzie na adres podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę w formularzu zamówienia.

6. Rejestracja, a także i złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych Konsumenta w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182).Sprzedający zobowiązuje  się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Konsument ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych  środków oraz na własny koszt. Weryfikacja  ta będzie dokonywana przed  realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

10. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie do kraju podanego w opisie  lub sposobie dostawy dla danego towaru. Dostawy do krajów niewskazanych w opisach lub sposobie dostawy dla danego produktu nie będą  realizowane a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.

11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność  za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).

12. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Wyjątkiem są takie towary jak kwiaty cięte, które nie podlegają zwrotowi. 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Konsumenci i Przedsiębiorcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia (zawieraniu umowy), chyba że jego postanowienia byłyby dla klienta mniej korzystne niż aktualnego.

Payment Methods

Sposób płatności

  • Przelew bankowy

  • Gotówka w miejscu odbioru towaru

W przypadku płatności poprzez przelew bankowy, należy opłacić towar na odpowiednie konto, w zależności od sklepu (Poznań, Poznań Box, Opole, Nysa). Każdy sklep posiada osobne subkonto, stąd tak istotne jest, aby towar opłacony został na właściwe konto. Pozwoli to Sprzedającemu prawidłowo zweryfikować zamówienie. 

bottom of page